Biomasa

Ceny ropy a tým aj zemného plynu na svetovej burze neustále kolíšu a tendencia ich prudkého zvyšovania je neodvratná. Zároveň sa zvyšuje obsah CO2 v atmosfére, čo má za následok globálne otepľovanie, skleníkový efekt a nepriaznivý dopad na životné prostredie. Tieto nepriaznivé aspekty vedú vyspelé štáty Európskej únie k efektívnejšiemu využívaniu energie a k iniciatíve vyvíjať čo najmodernejšie technológie a projekty na využívanie alternatívnych zdrojov (vietor, slnko, voda, biomasa...).

Biomasa v podobe rastlín je chemicky zakonzervovaná slnečná energia. Je jedným z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na zemi. Z hľadiska svojej perspektívy je považovaná za kľúčový obnoviteľný zdroj energie na úrovni malých a veľkých technologických celkov. Jednotlivé formy biomasy sú využívané na výrobu tepla, alebo výrobu elektrickej energie.

Podľa skupenstva rozlišujeme formy biomasy:

Podľa obsahu vody z celkovej hmotnosti rozlišujeme pevnú biomasu na:

typ produkty obsah vody
Suché typy pelety, brikety, suchá slama, suchý drevný odpad, ... 0 - 30%
Mokré typy drevné štiepky, energetické plodiny, vlhký drevný odpad, ... 30 - 60%

Výhrevné hodnoty niektorých biomasových produktov podľa percentuálneho obsahu vody z celkovej hmotnosti:

Biomasové produkty Obsah vody Výhrevná hodnota
Čerstvá drevná štiepka 60 % 1,72 kWh/kg 6,18 MJ/kg
Drevo priamo z lesa 55 % 2,00 kWh/kg 7,2 MJ/kg
Polená skladované 2-3 roky 20 % 4,00 kWh/kg 14,4 MJ/kg
Slama 15 % 4,00 kWh/kg 14,3 MJ/kg
Pelety 10 % 4,70 kWh/kg 16,9 MJ/kg
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL