Biomasa a znečisťujúce emisné látky

Prednosťou biomasy ako paliva v porovnaní s fosílnymi palivami (uhlie, ropa, zemný plyn) je produkcia minimálneho množstva emisií SO2 v spalinách a neutralita emisií CO2. Pretože pri spaľovaní biomasy sa uvoľní iba toľko CO2 koľko rastlina počas svojho rastu prijala, využívanie biomasy na energetické účely nemá vplyv na tvorbu skleníkového efektu.


Pri spaľovaní biomasy sú z hľadiska tvorby škodlivých emisných látok hlavnými kritériami:

  • správna technika spaľovacieho procesu
  • použitá technológia
  • chemické zloženie biomasy (vplyv kontaminovaného dreva obsahujúceho rôzne moridlá, lepidlá, nátery a laky má výrazný vplyv na tvorbu emisií)
  • vlhkosť biomasy ako paliva (vlhkosť biomasy podstatne ovplyvňuje kvalitu horenia, účinnosť a životnosť kotla)
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL