Spaľovanie biomasy (drevných produktov)

Spaľovanie je vo všeobecnosti chemická reakcia horľavých zložiek paliva s kyslíkom, pričom sa uvoľňuje teplo. Horľavé časti biomasy (celulóza, polyóza a lignín) oxidujú na CO2 a vodnú paru a slnečná energia, nahromadená v dreve počas fotosyntézy, sa pri horení mení na teplo.

Pri zahrievaní dreva dochádza najprv k odparovaniu vody (fáza sušenia). Potom sa dodávaným teplom uvoľňuje spáliteľný podiel paliva (fáza pyrolýzy). Po dosiahnutí zápalnej teploty a pri dostatočnom prísune kyslíka dôjde k vznieteniu plynu a následnému uvoľňovaniu spalného tepla. Vzniknuté teplo pri vyššej vlhkosti paliva znižuje vlhkosť dodatočného paliva a uvoľňuje sa ďalší spáliteľný plyn. Uhlík zostáva v pevnej forme na rošte, povrchovo sa okysličuje na oxid uhoľnatý (CO), ktorý pri dodaní ďalšieho kyslíku oxiduje na oxid uhličitý (CO2 ). Pri rovnomernom dodávaní paliva a dostatočnom prívode kyslíka prebiehajú všetky fázy spaľovacieho procesu súčasne a teplo sa vytvára rovnomerne.

Spaľovací proces dreva prebieha v nasledujúcich fázach:

fáza teplota energia činnosť
sušenie do 150 °C dodávaná odparovania vody z paliva
pyrolýza 150 - 600 °C dodávaná uvoľňovanie plynnej zložky z paliva
spaľovanie plynnej zložky do 1400 °C získavaná sekundárne spaľovanie
spaľovanie pevných látok do 1400 °C získavaná sekundárne spaľovanie, najmä uhlíka

Drevo je špecifické tým, že medzi tuhými palivami obsahuje najvyšší podiel pyrolýzou uvoľňovaných plynných látok (75-85%), nehoriacich na rošte, ale medzi roštom a komínom.

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL