Nízke emisie škodlivých látok

Sú dosahované výrazne nižšie hodnoty znečisťujúcich emisných látok v porovnaní s predpísanými legislatívnymi normami.

Kotly spoločnosti JUSTSEN, vybavené modernou technológiou na spaľovanie suchej a mokrej biomasy spĺňajú náročné kritériá BAT technológie a sú vystavené nepretržitým procesom zdokonaľovania za účelom znižovania emisií na minimum. Zároveň spĺňajú všetky požiadavky v zmysle platných zákonných predpisov o ochrane životného prostredia.

V tabuľke sú porovnané hodnoty emisií (mg/Nm3), nameraných na realizovaných projektoch s hodnotami stanovenými zákonnými predpismi v SR odpovedajúce príslušnému výkonu.

  Výkon CO NOx TZL TOC
Menert-Therm, s.r.o. 1,5MW 98 243 14 7
Súčasné emisné limity v SR 850 650 250 50

  Výkon CO NOx TZL TOC
Nová Dubnica, kotol BK1 7MW 112 169 50 1,6
Kysuca, s.r.o., kotol BK2 7MW 123 139 45 15
Súčasné emisné limity v SR 250 650 150 50

Okrem uvedených emisných látok má veľký význam z pohľadu spaľovania biomasy neutrálna produkcia emisií CO2. Skúsenosti s technológiou JUSTSEN poukazujú na ušetrenie veľkého množstva CO2. Tieto emisie predstavujú z ekonomického hľadiska veľmi dobrý obchodný tovar.

Spaľovanie biomasy a tvorba emisií

CO

Veľmi dôležitým faktorom tvorby CO je správna technika spaľovania, vlhkosť paliva a použitá technológia. Pri nedokonalom regulovaní teploty spaľovania, môžu nastať problémy s príliš nízkou teplotou spaľovania, kedy nastane problém pri vypálení plynných produktov. To má za následok produkciu vysokých hodnôt emisií jedovatého CO.

NOx

NOx je podobne ako CO krvný jed, navyše v atmosfére (pri zrážkach) pri zrážkach vzniká slabo koncentrovaná HNO3, ktorá ak sa dostane do potravinového reťazca spôsobuje rakovinu žalúdka. Na tvorbu NOx má rozhodujúci vplyv aj regulovanie teploty spaľovania. Príliš vysoká teplota spaľovania bude mať za následok tvorbu vysokých hodnôt NOx.

TZL

Pri použití modernej technológie, dodržaní technologického procesu a vybavení kotlových systémov odlučovacími zariadeniami na pevné a znečistené častice (multicyklónmi) je produkcia TZL znížená na minimum. Jemný popolček nachádzajúci sa v spalinách spadá do kategórie látok, ktoré sa dýchaním usadzujú v pľúcach a podbrušnici, pričom majú karcinogénny účinok.

TOC

Pri nedokonalej oxidácii v spaľovacom priestore vzniká veľké množstvo organických škodlivýn – uhľovodíkov (v legislatíve uvádzané pod názvom TOC – celkový organický uhlík). U kotlových systémov JUSTSEN, využitím najmodernejšej technológie je prívod kyslíka zabezpečovaný primárnym, sekundárnym a v prípade požiadavky aj terciárnym spôsobom.

nová variabilná technológia
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL