Stav kotolne CZT pred inštaláciou

Najvýznamnejším výrobcom a dodávateľom tepla v meste Nová Dubnica je spoločnosť Termonova, a.s., ktorá vlastní centrálny zdroj tepla (ďalej CZT). Výroba tepla (cca 220 tis GJ) bola donedávna zabezpečovaná štyrmi kotlami na spaľovanie zemného plynu o celkovom inštalovanom výkone 34,26 MW.

Pretože tepelné rozvody a odovzdávacie stanice tepla (OST) v meste Nová Dubnica, vybudované ešte v polovici minulého storočia, vykazovali vysoké tepelné straty a poruchovosť, bola v roku 2001 zrealizovaná nevyhnutná 1.etapa rekonštrukcie tepelného hospodárstva. V rámci rekonštrukcie boli zrealizované aj úpravy na CZT, ktorými sa znížil tlak z 15 bar na 6 bar vo vykurovacom systéme a teplota vykurovacieho média zo 150°C na 110°C. Rekonštrukcia bola financovaná formou úverov a investičné náklady predstavovali viac ako 37 miliónov Sk .

Po úspešnom dokončení 1. etapy bola naplánovaná aj 2. etapa rekonštrukcie. V dôsledku veľkého rastu cien zemného plynu (v rokoch 1994 – 2005 o viac ako 100%), DPH, elektrickej energie a vody muselo vedenie spoločnosti Termonova, a.s. pozastaviť 2.etapu rekonštrukcie a hľadať najoptimálnejšie riešenie pre pokračovanie v začatej rekonštrukcii a pre stabilizovanie ceny tepla.


Skúsenosti z Novej Dubnice
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL